For os er hvert enkelt projekt en mulighed for at realisere et arkitektonisk potentiale.

Mennesker er det centrale omdrejningspunkt i alle vores projekter. Derfor arbejder vi altid med at skabe oplevelsesrig arkitektur, hvor social interaktion gør en forskel for de mennesker, der har deres daglige gang i vores bygninger.

Vi tror på, at arkitekter med holdning, empati og grundighed kan gøre en aktiv forskel i menneskers liv. Det betyder, at vi altid har fokus på at skabe oplevelser, der understøtter fællesskab og læring.

Bæredygtighed er gennemgående i vores design-tænkning og tilgang til arkitekturen. For os betyder bæredygtighed at skabe langtidsholdbar arkitektur, der kan gro og transformeres i takt med brugernes behov. Det betyder, at vi udvikler innovative løsninger med fokus på ansvarligt ressourceforbrug, kulturelle forbindelser i og omkring det byggede miljø og funktionelle løsninger med afsæt i brugernes erfaringsverden.

Co-creation og dialog

Alle vores projekter bliver udviklet gennem dialog. Dialog med brugerne, der skal have deres dagligdag i vores bygninger. Løbende dialog med vores bygherrer, mens vi udvikler projekter. Dialog med vores samarbejdspartnere for at arbejde med integreret design. Kort sagt: Dialogen giver os værdifuldt input til vores designproces.

I vores proces er involvering af brugerne et vigtigt redskab til at kvalificere vores designløsninger. Samtidig er det et redskab til at etablere ejerskab og identitet tæt forbundet med de fysiske rammer. Processen med brugerne er dermed også central for, at arkitekturen bliver sociale steder som er identitetsbærende for lokale fællesskaber.

Når vi udvikler vores design i dialog med samarbejdspartnere, sikrer vi arkitektonisk kvalitet og tekniske løsninger bliver fuldt integrerede løsninger i de endelig bygninger.

Tre grundpræmisser for vores arkitektur

Vi arbejder erfaringsbaseret med arkitekturen og vi har identificeret tre grundlæggende præmisser for vores arbejde, som vi altid tager højde for i udvikling af vores design:

KULTUR: Det er den menneskelige kontekst, de demografiske forudsætninger, den lokale forankring og bygningskulturen, som vi arbejder i. Vi fokuserer på brugernes værdier og de identitetsskabende fællesskaber, som vores bygninger skal danne ramme om.

RESSOURCE: Det er de materialer, de processer og den økonomi, som indgår i vores projekter. Vores bygninger er materialedepoter. Vi ser sådan på det, at vi låner materialerne en tid. Vi holder fokus på, hvordan vi minimerer vores miljømæssige ressourcetræk i forbindelse med projekter. Det gør vi ved at bevare materialers værdi på det højst mulige niveau længst muligt og ved at indtænke bygningsdriften allerede i de tidlige projektfaser for at holde fast i vores ambitioner.

FUNKTION: Det handler om de konkrete krav til og behov i bygningen. Det er bygningens disponering, flow og hvordan bygningen bliver oplevet og brugt af brugerne. Vi arbejder med brugernes viden om deres egne behov og efter bygningerne er afleveret, evaluerer vi på, om de lever op til den funktion og vision, vi havde.

Bæredygtighed hos CCO Arkitekter

Vi arbejder altid med bæredygtighed i vores projekter. Vi arbejder systematisk med at prioritere og optimere løsninger, hvor æstetik og bæredygtighedstiltag er tæt forbundet. Senest har vi 2022 udviklet en klimapolitik for tegnestuens projekter og vores virksomheds drift. I klimapolitikken beskriver vi, hvordan vi bl.a. arbejder med at reducere CO2 som en del af vores vision om at skabe en ny klimavenlig bygningskultur.

Bæredygtighed er en integreret del af vores designproces og vores bæredygtighedstilgang er tæt knyttet til vores tre grundpræmisser: Kultur, ressource og funktion. Det betyder, at vi ikke ser bæredygtighed som løsrevet fra æstetik og arkitektonisk koncept. Overordnet arbejder vi med en tilgang, hvor vi optimerer sociale tiltag med fokus på inklusion og samtidig minimerer vi den miljømæssige påvirkning fra vores projekter.

Udover at arbejde med certificeringsordninger som fx DGNB og bæredygtighedskrav i overensstemmelse med byggebranchens standarder, arbejder vi med en screeningsmetode fokuseret på FN’s 17 verdensmål. Vi screener løsninger i forhold til de 169 delmål, der er knyttet til de overordnede 17 mål og identificerer konkrete bæredygtighedstiltag i forhold til disse.

I forbindelse med bæredygtighed arbejder vi med designstrategier fokuseret på:

I vores processer arbejder vi med ressourcekortlægninger og livscyklusanalyser (LCA). Det gør vi for at kvalificere vores løsninger. Vi deler vores beregninger og analyser med alle interesserede. Det gør vi for at øge samfundets fælles viden om og grundlag for at arbejde endnu mere målrettet med CO2-reduktion.

Udover vores arbejde med bæredygtighed i projekter, arbejder vi også målrettet med bæredygtighed i vores virksomhedsdrift. For at fastholde vores ambitioner for bæredygtighed i praksis er vi tilsluttet UN Global Compact, og hvert år dokumenterer vi vores arbejde i vores CSR rapport. Læs vores seneste CSR report her.