Hos CCO Arkitekter arbejder vi med læringsmiljøer i alt fra daginstitutioner, til folkeskoler, professionsskoler, universiteter og avancerede forskningsbygninger.

Vi er passionerede omkring læringsmiljøer fordi læringsbyggerier huser fremtidens samfundsborgere og er grobund for udvikling af den viden, som samfundet har brug for i fremtiden.

Læringsmiljøer former fremtidens samfundsborgere

Vi har et medansvar for, at fremtidens samfundsborgere føler sig udfordrede og inkluderede i de fysiske rammer. De skal kunne tage vare på sig selv og hinanden og navigere i en verden, der i høj stiller krav til deres tilpasningsdygtighed, læringsparathed og handlekraft. Derfor skal brugerne i vores bygninger stimuleres til at stille spørgsmål og undre sig over deres virkelighed. Det understøtter vi gennem arkitekturen. Ligesom brugerne i vores bygninger, stiller vi spørgsmål for at finde de bedste løsninger i hvert enkelt projekt. Det gør vi, fordi et hvert læringsmiljø er unikt.

Vores læringsbyggerier indgår i sociale sammenhænge, der rækker ud over uddannelsesinstitutionens pædagogiske funktion. Vores læringsbyggerier bidrager typisk med kvalitet og fællesskab til et helt lokalområde, hvor de fysiske rammer bliver samlingspunkt både i og udenfor skoletiden.

Vi arbejder metodisk og legende med at skabe oplevelsesrige fysiske rammer med de bedste løsninger for brugere og omgivelser. Brugere og bygherrer er af samme grund altid involveret i vores udviklingsprocesser. De er eksperterne på deres hverdag og organisation og ved, hvad de har brug for.

Fem rammesættende begreber for læringsmiljøer

Som en del af vores tilgang til læringsbyggeri arbejder vi med fem essentielle begreber, der beskriver gode læringsmiljøer.

Disse begreber fungerer som pejlemærker for den adfærd vores læringsmiljøer skal styrke. Vi arbejder derfor målrettet mod, at brugerne i vores bygninger bliver understøttet i at tilegne sig disse egenskaber gennem sanselige kvaliteter i vores arkitektur. Med dette arbejde skaber vi sammenhænge mellem fysiske rum og menneskelige handlinger og kultur.

Robuste læringsmiljøer

Læringsarkitektur skal kunne tåle at blive brugt. En robust ramme skaber et trygt og stabilt miljø for læring. Vi ser læringsmiljøer som en slags værksted, hvor der skal være plads til at udfolde sig og afprøve sine kreative kompetencer uden at blive begrænset af uholdbare løsninger.

Vores bygninger og læringsmiljøer fungerer nu og holder langt ud i fremtiden. Og de er afhængige af menneskernes brug af dem. Derfor skaber vi tilpasningsdygtige miljøer, der kan klare nye brugere, nye vaner og nye funktioner. Det handler om at finde balancen mellem det generiske og det specifikke, tænke smart og simpelt, og ikke gøre tingene komplekse.
Læringsmiljøer og arkitektoniske rammer skal tilpasse sig nye behov over tid. Arkitekturen og rammerne skal understøtte det pædagogiske arbejde med at skabe robuste børn.

Åbne Læringsmiljøer

Læring starter med kognitive processer, der danner nye forbindelser i hjernen. Det at se en aktivitet skaber de første neurologiske forbindelser, der er grundlaget for at omsætte ny viden til handling.

Vi tror på, at synlighed mellem funktioner skaber synergi. Derfor arbejder vi grænseløse fællesskaber. Det betyder, at vi helst designer læringsmiljøer, som ikke har blinde veje, ubrugte gangarealer eller gange, der kun leder hen til låste døre. En velovervejet grænseløs disponering af rummene skaber mulighed for spontane møder og opdagelser af andres færden og leg, som kan vække inspiration og vidensdeling på tværs.

For at bringe hele bygningens kantzone i spil arbejder vi med bygninger uden bagside. Det skaber mange gode forbindelser mellem ude og inde, så små børn kan få kig til ældre børn, forældre kan få et indblik i deres børns dagligdag, hvilket er med til at sikre et trygt miljø.

Nysgerrighed stimulerer læring

At gå på opdagelse i læringsmiljøet er med til at stimulere læring, iderigdom og empati. Vi tror på, at transparens og indsyn i læringsmiljøer fordrer denne nysgerrighed hos brugerne. Derfor arbejder vi med organisering og programmering, der pirrer brugernes nysgerrighed. Læring sker bedst, når eleverne har mulighed for både at høre, røre og gøre og bruge deres sanser. Derfor arbejder vi med læringsarkitektur, der gør det muligt at lære både med hovedet og hænderne. I værkstedsprægede og fagkodede rumligheder skaber vi fundamentet for, at brugerne kan lade nysgerrigheden inspirere eksperimenter i stor og lille skala.

For at skabe fysiske rammer, der kan pirre nysgerrighed, leger vi med arkitekturen og udfordrer de traditionelle rammer, når vi designer. Læring er en vigtig del af vores designprocesser, hvilket betyder, at vi henter ny viden ind i alle projekter baseret på vores egne erfaringer og på den udvikling, der er i branchen.

Rummelige rammer til læring

Rumlig variation skaber oplevelsesrige bygninger og læringsmiljøer. Mangfoldighed, diversitet og demokrati er samtidig kernen i fremtidens læringsmiljøer. Det mangfoldige fællesskab inspirerer læring og nytænkning. Det understøtter trivsel og tryghed for alle.

De fysiske rammer skal være inkluderende og tilbyde et væld af muligheder, der giver plads til, at det lærende menneske kan udfolde sig. Derfor arbejder vi i vores arkitektur med fokus på variation af rumligheder – fra store, aktive samlingsrum til små, stille rum til fordybelse. Rumlig variation skaber oplevelsesrige bygninger og læringsmiljøer med stor arkitektonisk kvalitet.

I vores arkitektur arbejder vi med universelt design gennem en række arkitektoniske virkemidler. De er fokuseret på at skabe overskuelighed, tilgængelighed og ligeværd for alle bygningens brugere. Det gør vi, fordi læringsmiljøer skal være en fysisk ramme, der understøtter, at brugerne bliver rummelige borgere, der i fællesskab kan tilpasse og omstille sig til samfundsændringer.

Ærlighed er centralt

Vi ved, at god arkitektur opleves og huskes med alle sanser. Derfor skal vores læringsmiljøer tale til sanserne og vores intuition og sætte dem i spil. Med ærlig arkitektur skæres idéen helt ind til benet, så der skabes en klar, konsekvent ramme. Dette iscenesætter i vores øjne bedst de vigtige grundelementer lys, lyd og luft, som er med til at stimulere vores sanser.

I vores bygninger har alle elementer og materialer en funktion og er integreret i et overordnet designgreb, der fremmer forståelsen for bygningens konstruktion. Vi arbejder med stærke materialehierarkier, der minimerer behovet for wayfinding og skiltning.

Bygninger og læringsmiljøer skal kunne forstås og aflæses umiddelbart og intuitivt. Vi tror på, at når brugerne kan se, hvordan en bygning er konstrueret, hvad den er bygget af og hvordan den fungerer i dagligdagen, bliver de bedre til at bruge og lære af og i bygningen.

Mere viden om læringsmiljøer

Vi har beskrevet vores tilgang til læringsmiljøer i publikationen Læringsmiljø. Her beskriver vi, hvordan vi på tværs af projekter arbejder skabe ideelle rammer til læring. Læs pubikationen Læringsmiljø her.

Udover at arbejde med læringsmiljøer igennem vores arkitekturprojekter tilbyder vi også genindretning og gentænkning af læringsrum der understøtter pædagogiske principper i i alt fra daginstitutioner, til folkeskoler, professionsskoler, universiteter og avancerede forskningsbygninger. Vi kalder konceptet Rumvejledning. Download vores pamflet om rumvejledning her.