Persondatapolitik

Senest opdateret den 06. januar 2021

 1. Generelle oplysninger
  • Christensen & Co Arkitekter A/S (“CCO”, “vi”, “vores” eller “os”) indsamler og behandler personoplysninger, når du besøger vores websted (“Webstedet”). CCO er et arkitektfirma, der er registreret som et aktieselskab i Danmark.
  • Denne politik (“Persondatapolitik”) forklarer i detaljer, hvilke personoplysninger CCO behandler, hvornår og hvorfor vi indsamler personoplysningerne, hvordan vi anvender dem, betingelserne for vores videregivelse til tredjeparter, samt hvordan vi sikrer de opbevarede personoplysninger.
  • Når du anvender vores Websted, accepterer du indsamling, anvendelse, deling osv. af dine personoplysninger i overensstemmelse med denne Persondatapolitik.
  • Vi bruger cookies på vores Websted til at indsamle personoplysninger om dig.
   Hvis du ønsker at læse mere om vores brug af cookies på vores Websted, kan du læse mere her.
  • Læs venligst denne Persondatapolitik grundigt for at forstå, hvordan vi behandler dine personoplysninger.
 2. Dataansvarlig
  • Når personoplysninger, der er indsamlet på dette Websted, behandles, er CCO dataansvarlig. Dette gælder både i forbindelse med rådgivning, dit besøg på vores Websted, når du tilmelder dig som bruger osv.
  • Hvis du har spørgsmål om vores behandling af dine personoplysninger, eller hvis du ønsker at udøve dine rettigheder, er du altid velkommen til at kontakte os:

Christensen og Co Arkitekter
Bragesgade 10, 3.
DK-2200 København N
Tlf. +45 72 44 44 40
e-mail: nadia.strange@cco.as
CVR-nummer.: 29 51 21 75

 1. Lovgivning om databeskyttelse
  • CCO behandler personoplysninger i forskellige situationer og i overensstemmelse med den generelle forordning om databeskyttelse (“GDPR”).
  • Personoplysninger forstås og fortolkes i overensstemmelse med GDPR og betyder alle oplysninger vedrørende en identificeret eller identificerbar fysisk person.
 2. Vores behandling af personoplysninger
  • For at kunne tilbyde dig den bedst mulige service indsamler vi oplysninger om dig, når du bruger vores Websted. Disse oplysninger vil blandt andet blive anvendt til at tilbyde dig relevante funktioner og muligheder, til at personalisere vores Webstedindhold og af sikkerhedsmæssige årsager.
  • Vi indsamler kun personoplysninger, der er relevante og tilstrækkelige i forhold til de formål, der er beskrevet nedenfor.
  • Forespørgsler
   • Formålet med behandlingen af disse oplysninger er at kunne give dig svar og yde support inden for vores tjenesters og Websteds forskellige områder.
   • Retsgrundlaget for behandlingen af disse oplysninger er artikel 6, stk. 1, litra f) i GDPR, hvorefter personoplysninger kan behandles med henblik på at forfølge legitime interesser. Vi har en legitim interesse i at yde dig support i forbindelse med vores tjenester og Websted.
  • Ansøgninger – praktikstuderende
   • Vi tilbyder praktikpladser til arkitektstuderende og designstuderende og indsamler personoplysninger fra praktikansøgninger, herunder kontaktoplysninger, karakterer og generelle CV-oplysninger..
   • Formålet med behandlingen af disse oplysninger er at kunne vurdere mulige praktikkandidater.
   • Retsgrundlaget for behandlingen af disse oplysninger er artikel 6, stk. 1, litra f) i GDPR, hvorefter personoplysninger kan behandles med henblik på at forfølge legitime interesser. Vi har en legitim interesse i at vurdere praktikstuderende, før vi tilbyder dem en praktikplads.
  • Ansøgninger – uopfordrede
   • Vi indsamler og opbevarer personoplysninger fra uopfordrede jobansøgninger.
   • Formålet med behandlingen af disse oplysninger er at kunne vurdere mulige kandidater til stillinger.
   • Retsgrundlaget for behandlingen af disse er artikel 6, stk. 1, litra f) i GDPR, hvorefter personoplysninger kan behandles med henblik på at forfølge legitime interesser. Vi har en legitim interesse i at vurdere jobkandidater, før vi tilbyder dem et job.
  • Ansøgninger – stillingsopslag
   • Vi indsamler og opbevarer personoplysninger fra jobansøgninger, vi modtager i forbindelse med stillingsopslag.
   • Formålet med behandlingen af disse oplysninger er at kunne vurdere mulige kandidater til stillinger.
   • Retsgrundlaget for behandlingen af disse er artikel 6, stk. 1, litra f) i GDPR, hvorefter personoplysninger kan behandles med henblik på at forfølge legitime interesser. Vi har en legitim interesse i at vurdere jobkandidater, før vi tilbyder dem et job.
 1. Brug af databehandlere
  • Vi bruger databehandlere, når dette er nødvendigt for at levere Webstedet og andre tjenester relateret til Webstedet til dig.
 2. Overførsel eller videregivelse til tredjelande
  • For at kunne levere Webstedet og andre tjenester relateret til Webstedet til dig bruger vi databehandlere, der er placeret uden for EU/EØS. I nedenstående oversigt finder du oplysninger om sådanne databehandlere og retsgrundlaget for overførslen.
Databehandlere Tredjeland Beskrivelse af tjeneste Retsgrundlaget for overførslen
Google

 

Over hele verden Dette er en webanalysetjeneste (Google Analytics).

 

EU’s standardkontraktbestemmelser
Cookie information A/s

Kristen Bernikows Gade 4

1105 København K

Holland serverhosting Administrerer samtykke til brug af cookies og persondata. EU standard

 

 1. Sikkerhed
  • Alle dine personoplysninger gemmes på sikre servere i Denmark.
  • Vi har implementeret passende tekniske, organisatoriske og fysiske foranstaltninger for at sikre et niveau af beskyttelse af dine personoplysninger mod utilsigtet eller ulovlig ødelæggelse, tab, ændring, uautoriseret videregivelse eller adgang i overensstemmelse med databeskyttelseslovgivningen i Danmark og EU.
  • For at forhindre tredjeparters uautoriserede adgang til dine personoplysninger er forbindelsen krypteret ved hjælp af TLS-teknologi.
  • Selvom vi har bestræbt os på at etablere et sikkert miljø for Webstedet, skal du være opmærksom på, at ingen oplysninger er helt sikre på internettet. Derfor bør du altid træffe de nødvendige sikkerhedsforanstaltninger i forhold til dit eget udstyr.
 2. Opbevaringens varighed
  • Vi opbevarer dine personoplysninger, indtil det ikke længere er nødvendigt for os at behandle oplysningerne. I visse situationer kan det være vanskeligt at fastlægge varigheden af denne periode. Nedenstående afsnit viser dog, hvor længe vi behandler dine personoplysninger.
  • Henvendelser fra dig:
 1. Dine rettigheder
  • Som registreret har du visse rettigheder i henhold til GDPR, når dine personoplysninger behandles. Nedenfor gennemgås dine rettigheder, når CCO behandler personoplysninger om dig.
  • Hvis du ønsker at udøve en eller flere af dine rettigheder som registreret, skal du kontakte CCO skriftligt via den e-mailadresse, der er angivet ovenfor. Oplys dit fulde navn og din e-mailadresse. Du kan blive bedt om at fremsende yderligere dokumentation for din identitet.
  • Generelt kan du til enhver tid udøve dine rettigheder. Udøvelsen af dine rettigheder må dog ikke påvirke andres rettigheder og frihedsrettigheder, og i så fald kan CCO helt eller delvist nægte at overholde dine rettigheder.
  • Ret til adgang
   • Som registreret har du ret til at få adgang til dine personoplysninger, der behandles af os. Ved at kontakte os kan du få oplysninger om de kategorier af personoplysninger, som vi som dataansvarlig behandler om dig, formålet med behandlingen, de modtagere, som personoplysningerne er blevet videregivet til osv.
   • Hvis du anmoder om yderligere kopier af de personoplysninger, der behandles, kan CCO opkræve et gebyr. Hvis din forespørgsel er åbenbart grundløs eller overdreven, kan vi enten opkræve et gebyr for at udlevere oplysningerne eller afvise din anmodning.
  • Ret til berigtigelse
   • Du har ret til at få berigtiget dine personoplysninger, hvis disse er urigtige eller vildledende. Hvis vi ikke er enige i, at oplysningerne er urigtige, er vi imidlertid ikke forpligtet til at rette dem, men vi skal notere, at du som registreret ikke mener, at oplysningerne er korrekte.
  • Ret til sletning
   • I visse tilfælde har du ret til at få slettet dine personoplysninger, hvis vi ikke længere har et formål med at behandle dine personoplysninger, eller hvis du gør indsigelse mod behandlingen af dine personoplysninger til direkte markedsføring eller i henhold til artikel 6, stk. 1 i GDPR. Hvis vi kan påvise altoverskyggende legitime grunde til behandlingen, der går forud for dine interesser, rettigheder og friheder, eller hvis behandlingen er nødvendig for, at et juridisk krav kan fastslås, gøres gældende eller forsvares, er vi dog ikke forpligtet til at slette dine personoplysninger.
  • Ret til begrænsning af behandling
   • I visse tilfælde har du ret til at opnå begrænsning af behandlingen af dine personoplysninger, fx hvis du bestrider rigtigheden af de personoplysninger, der er indsamlet om dig, eller hvis du har gjort indsigelse mod behandlingen af dine personoplysninger baseret på legitime interesser i henhold til artikel 6, stk. 1 i GDPR. I så fald tilfælde gemmer vi kun dine personoplysninger, indtil din indsigelse er blevet vurderet. Hvis vi ophæver begrænsningen af vores behandling af dine personoplysninger, vil du blive underrettet på forhånd.
  • Ret til indsigelse
   • Af grunde, der vedrører din særlige situation, har du ret til at gøre indsigelse mod vores behandling af dine personoplysninger, hvis behandlingen er baseret på legitime interesser, jf. artikel 6, stk. 1, litra f) i GDPR. Hvis du gør indsigelse mod vores behandling af dine personoplysninger, er vi ikke længere berettiget til at behandle dine personoplysninger, medmindre vi kan påvise altoverskyggende legitime grunde til den fortsatte behandling, der går forud for dine interesser, rettigheder eller friheder, eller behandlingen er nødvendig for, at et juridisk krav kan fastslås, gøres gældende eller forsvares.
   • Du har altid ret til at gøre indsigelse mod behandlingen af dine personoplysninger, hvis behandlingen finder sted med henblik på direkte markedsføring.
  • Ret til dataportabilitet
   • I visse tilfælde har du ret til at modtage dine personoplysninger i et struktureret, almindeligt anvendt og maskinlæsbart format og til at få disse oplysninger overført fra en dataansvarlig til en anden dataansvarlig. Denne ret gælder kun, når behandlingen af dine personoplysninger er baseret på en kontrakt i henhold til artikel. 6, stk. 1, litra b) i GDPR eller dit samtykke, jf. artikel. 6, stk. 1, litra a) i GDPR.
  • Ret til ikke at være genstand for en afgørelse, der udelukkende er baseret på automatiseret behandling, herunder profilering
   • Dine personoplysninger er ikke underlagt afgørelser, der udelukkende er baseret på automatiseret behandling, herunder profilering.
  • Ret til at trække dit samtykke tilbage
   • I det omfang vi behandler dine personoplysninger baseret på dit samtykke, kan du altid trække dit samtykke til enhver fremtidig behandling tilbage. Du kan trække dit samtykke tilbage ved at sende en e-mail til [indsæt e-mailadresse].
 1. Indgive en klage til en tilsynsmyndighed
  • Som registreret kan du indgive en klage til CCO som dataansvarlig, hvis du ikke er tilfreds med den måde, vi behandler dine personoplysninger på. Du kan finde vores kontaktoplysninger ovenfor.
  • Du kan altid indgive en klage til Datatilsynet på deres websted: http://www.datatilsynet.dk/, per telefon: +45 33 19 32 00 eller via e-mail: [email protected].
 2. Ændringer af denne Persondatapolitik
  • Vi forbeholder os ret til løbende at ændre denne Persondatapolitik.